ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De website, bmi-bereken.com wordt beheerd door Links-Lab Company, met maatschappelijke zetel in 26 av Tony Garnier, 69007 Lyon FRANCE ingeschreven in het handelsregister van Lyon onder het N.792 140 337. Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden afgesloten tussen Links-Lab Company en een Gebruiker.

ARTIKEL 1. DOEL

Dit contract heeft als doel de modaliteiten en algemene voorwaarden te bepalen op basis waarvan Links-Lab zijn bmi-bereken.com dienst beschikbaar maakt voor de Gebruiker.

By using the said service you implicitly accept the present General Conditions. If a User fails to comply with the present General Conditions, Links-Lab reserves the right to refuse access to the service. Where appropriate the General Conditions are supplemented by specific Conditions of Use, relating to certain services and specified in the relevant heading on the Site. All new features, which improve or supplement one or more of the existing services or any totally new service launched by Links-Lab shall be subject to the present General Conditions.

ARTIKEL 2. DIENSTEN

Via de Site heeft de Gebruiker toegang tot de diensten die de mogelijkheid bieden om gegevens, resultaten en samenvattende documenten te raadplegen. De volledige beschrijving van de diensten staat vermeld op de Site. De gebruikers moeten de technische voorschriften naleven die worden vermeld op de Site om de aangeboden diensten optimaal te kunnen gebruiken. De gebruiker erkent dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor de installatie, het onderhoud en de controle van de technische configuratie vereist om een verbinding te maken en de diensten te gebruiken die worden aangeboden op de Site.

ARTIKEL 3. INTELLECTUEEL EIGENDOM - EIGENDOM VAN DE GEGEVENS

Links-Lab behoudt de intellectuele eigendomsrechten over de inhoud van de Site. Links-Lab verleent een niet-exclusieve gebruikslicentie voor het gebruik van diensten die het beheert in het kader van deze Algemene gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker engageert zich zijn/haar rechten met betrekking tot de dienst te beperken voor privégebruik, eigen behoeften en niet voor commerciële doeleinden. Onder voorbehoud van de hierboven verleende rechten aan de Gebruiker is het specifiek verboden de diensten of de Site volledig of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen en/of uit te baten, ongeacht op welke wijze en voor welk doeleinde. Elke tegenstrijdige actie stelt de Gebruiker bloot aan civielrechtelijke of strafrechtelijke procedures op basis van de overtreding van de intellectuele eigendomsrechten.

ARTIKEL 4. BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENST

Links-Lab stelt alles in het werk om de dienst 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk te houden, onder voorbehoud van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, eventuele storingen, specifieke onderbrekingen van het internet, een geval van overmacht of elke gebeurtenis die buiten hun controle valt. Links-Lab kan de toegang onderbreken, in het bijzonder voor onderhoudswerkzaamheden en upgrades, of voor gelijk welke andere, specifiek technische, reden. Links-Lab kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze onderbrekingen en de eventuele gevolgen voor de Gebruiker. Links-Lab kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de betrouwbaarheid van de overdracht van gegevens, de toegangs- en responstijd om gegevens te raadplegen, te ondervragen of over te dragen, voor eventuele gevallen van opschorting of onderbreking van de toegang tot het internet of de internetdiensten, in het bijzonder in het geval van een defect van de ontvangstapparatuur of van de lijn van de Gebruiker en, meer in het algemeen, van de technische prestaties van het internet.

ARTIKEL 5. BEPERKING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID

Links-Lab is niet aansprakelijk voor alle eventuele schade, in het bijzonder voor indirecte, gevolg- of specifieke schade, of voor schadevergoedingen omwille van gederfde winsten, gederfde inkomsten of het verlies van gebruik, als gevolg van of in het kader van deze dienst of de gegevens die de dienst verleent, ongeacht of deze schade voortvloeien uit een contract, nalatigheid of een misdrijf, zelfs als Links-Lab op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van een dergelijke schade.

ARTIKEL 6. PERSOONSGEGEVENS

Conform met artikel 39 en volgende van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 gewijzigd in 2004 betreffende informatica, de bestanden en de vrijheden, kan elke persoon informatie verkrijgen en, naargelang de situatie, het wijzigen en wissen van de gegevens die betrekking hebben op hem/haar door een e-mailbericht te verzenden naar serviceclient@links-lab.fr

ARTIKEL 7. KLACHTEN

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeerd door het Franse recht. Elke klacht dient per e-mail te worden verzonden naar het volgende adres: serviceclient@links-lab.fr